Relationens vikt och värde

14.11.2017

Avvisande är ett kapitel i min nuvarande "husbibel" - The Social Outcast (red) Williams et al*. Varieties of Interpersonal Rejektion, av Mark R. Leary, en socialpsykolog och ledande forskare på just avvisning. Här gör han en jämförelse mellan olika begrepp som är relaterade till detta med avvisning och det finns många skäl till att intressera sig för detta som mobbningsforskare, självfallet. Till att börja med så blir det väldigt tydligt att avvisning och mobbning inte är synonymt. All mobbning innebär förstås avvisning i någon form men avvisning kan ske på helt andra grunder. Däremot är det förstås så att någon som blir avvisad kan tolka detta som mobbning, även om det kan handla om något som gjort att t ex tilliten sjunkit på grund av något som hänt. Avvisande omfattar dessutom alla typer av relationer och har både olika grund och olika uttryck. Leary betonar att det i samband med resonemang om avvisande ofta uppstår en dikotomin mellan acceptans och avvisande som i själva verket är betydligt mer rörligt och fluktuerande. Vi kan t ex känna oss inkluderade i en grupp men bli avvisade i form av att inte få tillräckligt utrymme eller ge förslag som avvisas utan att det har med mig som person att göra. Han inför ett begrepp som jag tycker är till god hjälp för att på något sätt ringa in kärnan i detta med avvisande som fenomen. Relationell utvärdering. Det innebär hur någon värderar betydelsen av en specifik relation till någon utifrån närhet, vikt, värdefullt osv. Och det Leary menar är att vi kommer att varsebli denna utvärdering utifrån sociala ledtrådar i samspelet med andra och reagera på avvisande när nivån sjunker under vad vi räknar med att bli värderade. Han fortsätter med att påtala att det som är mest smärtsamt är avvisande som föregås av tidigare inkludering. Det vill säga, när jag blir devaluerad i en relation. Det beror på förlusten av relationen. Om jag inte blivit accepterad från början räknar jag inte med att bli det senare s a s. Leary inspirerades av den amerikanska versionen av Robinson och konstruerade ett experiment för att jämföra reaktionerna hos de som blev utröstade på grund av att de värderades lägre som medlemmar i gruppen och de som utgjorde någon form av hot. Reaktionerna var betydligt starkare hos de som värderades lägre. Intressant nog så var just Robinson ett av de första exemplen jag själv använt här initialt för att presentera mitt forskningsområde - Ostracism (Jag återkommer till detta begrepp senare). Som många säkert minns så blev det oerhört tragiskt i samband med första avsnittet av det svenska Robinson då den som först blev utröstad tog sitt liv. Det säger något om den oerhörda betydelsen av fenomen som exkludering, avvisande, mobbning och kränkande särbehandling får och det leder till ett annat begrepp som jag kommer att återkomma till i hög utsträckning. Social Pain. 

Social samhörighet och gensvar från betydelsefulla andra, eller faktiskt av en dator, som det visat sig i experiment med cyberspel, där en individ plötsligt inte längre får ingå i spelet utan förklaring så reagerar vi med smärta. Och självklart ju viktigare relationen är, desto större smärta om vi plötsligt står inför att bli nedgraderad i den andres ögon. Enligt Leary, så skiljer sig avvisande från mobbning genom att anta att mobbning inte föregås av accepterande och inkludering. Men jag är själv osäker på om det stämmer. En hel del mobbningsforskning tar sin utgångspunkt i att mobbning kan uppstå i högt upptrappade konflikter. Också. 

Iaf, det jag också tänker är väsentligt när det gäller avvisande som fenomen är att det också sker en form av avvisning när någon t ex inte får en tjänst han eller hon sökt. Leary skiljer mellan den typen av avvisning, det vill säga när någon kommer till korta, i förhållande till att någon annan blir vald, vilket då är en indirekt avvisning medan en direkt avvisning handlar om att specifikt avvisa någon. 

Men varför blir vi avvisade? Leary lyfter fram att studier visat att olika negativa attribut som socialt avvikande eller obehagliga personer blir avvisade oftare än andra. Det vill säga, personer som har ett lågt relationellt värde för andra. Men också personer som har önskvärda drag avvisas. "(...) either because they pose a threat to other, more average individuals or because people assume that highly desireble individuals do not wish to associate with the mediocre masses. (...) people who appear to be perfect may be less liked than those who display human foibles, and those who stand out by virtue of their accomplishments are sometimes targeted to be cut down." Enligt Leary är detta ett område som inte är så väl beforskat och jag tror att det är viktigt inom mobbningsforskningen att belysa för att förstå att grunden till utfrysning kan vara mångfacetterad