Den europeiska vs nordamerikanska traditionen i synen på mobbning

28.02.2018

Idag har jag utifrån planeringen av en kommande föreläsning ägnat mig lite åt mobbningstraditionerna och hur de skiljer sig åt. 2 kapitel i Bullying and Harassment in the Workplace (2010)red. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., Cooper, C.L.). Det första skrivet av redaktörerna avseende den europeiska traditionen och det andra kapitlet skrivet av Keasher & Jaeger avseende den nordamerikanska. Slarvigt brukar det sägas att den nordiska traditionen utgår från de utsattas perspektiv och att det amerikanska har fokus på förövaren och det aggressiva beteendet. Men när jag tittade närmare så är jag osäker på om det stämmer. Ibland är det bra när man behöver bryta ner en större textmassa i punktform för det ger en, visserligen skissartad, men ändå schematisk överblick över likheter och skillnader. Det som jag slås av är att man i den europeiska traditionen understryker skuldfrågan. Det vill säga, huruvida någon avsiktligt velat skada den andre. I den amerikanska traditionen understryks istället konsekvensen av handlandet, oavsett avsikt. Man är sålunda upptagen av helt olika aspekter i beaktandet av mobbning och dess processer. Definitionerna har stora likheter utifrån aspekter som varaktighet, maktobalans och intensitet men som sagt det är stor skillnad på hur man betonar avsikt och konsekvens. Jag tycker mig också se en betydligt mer psykologisk förhållning i den amerikanska traditionen med fokus på kognitioner, beteende och emotioner medan den europeiska har mer sociologiska referenser med fokus på den utsattes upplevelse i förhållande till en strävan efter en objektiv bedömning som, antar jag, följer på fokus på intentionen.  I den nordiska traditionen ger man en definition med tydliga kriterier medan det i den amerikanska traditionen har ett flertal. Man säger också att allt beteende som faller inom ramen för "hostile actions" vilket breddar forskningen och även tillämpningen att få förståelse för överlappande, angränsande processer och beteende inom ramen för arbetsmiljön. Det kan bli komplicerat med en så brokig karta eftersom det försvårar en gemensam vokabulär. Å andra sidan så öppnar det upp för att fånga in även sådant som annars faller utanför den ganska snäva ramen för vad som kan betraktas som mobbning eller inte, om det först ska påvisas intention för att alls räknas in.