KAKS® 
Licensutbildning för utredare av kränkande särbehandling enligt KAKS® börjar i Maj 2018.

Vad innebär det att bli licensutredare av KAKS®?

Om modellen och licenskontrakt

Om KAKS® och behovet av utredare av kränkande särbehandling.

De nya riktlinjerna från arbetsmiljöverket ställer höga krav på arbetsgivare att ha kunskap om kränkande särbehandling och förhindra utanförskap och psykisk ohälsa. Det finns ett enormt behov av utredare i arbetslivet. Tillgången är lägre än efterfrågan. I takt med att organisationerna hinner implementera sina rutiner för anmälningar av kränkande särbehandling kommer behovet av kompetenta specialistutredare att öka ännu mer.

Utredningar med KAKS® möter upp kraven i AFS:2015:4 avseende OSA för att både utreda risk för utanförskap och/eller psykisk ohälsa samt att identifiera riskområde på organisationsnivå för att kunna arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Modellen är hela tiden under utveckling. Modellen är utvecklad under 15 år och baseras på ca 400 intervjuer inom ramen för ca 60 utredningar. Det är den första beprövade och teoretiskt förankrade utredningsmodellen i Sverige. Narrativa intervjuer har en bred förankring inom en rad discipliner inom samhällsvetenskapen, humaniora samt medicin och juridik och är etablerad som forskningsmetodik.

KAKS® är en socialpsykologisk utredningsmodell och står för Konflikter, Aggressivt beteende och Kränkande Särbehandling. Modellen är utvecklad för att kunna särskilja mellan dessa olika beteende för att på så sätt kunna sätta in rätt insatser. Denna modell har sin grund i mitt magisterarbete i psykologi och ca 60 utredningar över 15 års tid.* 

Genom att låta flera berättare komma till tals om vad som hänt friläggs beteendemönster som pågår i organisationen och olika riskområden kan identifieras för att kunna åtgärdas på både individuell som social och organisatorisk nivå. Utredningen svarar inte enbart på om det föreligger kränkande särbehandling eller inte utan definierar också vad det annars är. Det är en bred beteendeanalys som ger ett omfattande underlag för att möta kraven från AFS2015:4. 

Resultatet omfattar även en identifiering av risk och skyddsfaktorer på organisationsnivå, som i forskning visat sig ha samband med kränkande särbehandling. KAKS® är en varumärkesskyddad utredningsmodell för kränkande särbehandling. Det innebär att man måste tilldelats licens för att använda den i utredningar. 2018 genomförs den första licensutbildningen. Metoden baserar sig på narrativa intervjuer.

*Mitt magisterarbete och grunden för KAKS® är presenterad i boken Konflikters liv och död. Uppföljaren Kränkt eller Särbehandlad beskriver utredningsmodellen.

Att bli utredare av kränkande särbehandling innebär att bli specialist inom området. För att bli trygg i utredningsmetodik, analys och psykologisk teori krävs förkunskaper. 

Du kan bli utredare om du har*:

 • Beteendevetenskaplig grundutbildning samt steg 1 utbildning i psykoterapi.
 • Minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet.
 • Erfarenhet av fall av kränkande särbehandling, konflikthantering eller samarbetsproblem på 1 av följande 3 område:
 • 1/ Enskilt ärende på; företagshälsovård, arbetsmiljömedicin, VC eller i annan psykoterapeutisk mottagning.
 • 2/Eller på grupp/organisationsnivå inom t ex företagshälsovård, organisationskonsultverksamhet genom arbetsmiljökartläggning eller rehabilitering där utgångspunkten har varit samarbetsproblem av något slag.
 • 3/ Eller har genomfört egna utredningar av kränkande särbehandling.

*Dispens från kriterier kan ges om den sökande bedöms ha likvärdig kompetens anskaffad på annat sätt.Om licenspaketet                                 

För att lyckas som utredare behövs en gedigen erfarenhet av arbetsmiljöarbete med en hög grad av förförståelse för vad kränkande särbehandling är och hur det påverkar de som utsätts. För att känna sig trygg i bedömningen behöver man också ha arbetat med psykosocialt behandlingsarbete och/eller samtalsstöd.

Licensen är personlig och kan inte överlåtas. Licentiater kommer att under tiden för utbildning erbjudas 5 timmars handledning av narrationsanalys. Utökad handledning går att bokas mot timarvode. Licentiater kommer att erbjudas vidareutbildning, Case-seminarie, Workshops. Handledning kan enbart erbjudas licentiater.

Detta ingår i licenspaketet:

 1. 2+2 utbildningsdagar
 2. 5 handledningstimmar på narrativ analys av eget uppdrag.
 3. Licens för KAKS® registrerad på PRV i 3 år.
 4. Möjlighet till förlängning av licens i samband med påbyggnadsutbildning.
 5. Vattenstämplade försättsblad till rapporter
 6. Tillgång till nätverk med andra licensutredare.

                

Licenspaketkostnad:

Pris för licenspaket 3 år : 25.000:- + moms

2.500:- + moms faktureras vid anmälan. 9.500:- + moms faktureras i April. Resterande 13.000:- + moms faktureras i Augusti. Anmälan är bindande.

År 4 - 5 kostnad 15.000:-.

År 6 - 7 kostnad 10.000:-

År 8 < kostnad 2.500:-


Utbildningens upplägg:

Dag 1: Teori
Mobbningsforskning
Konfliktforskning
Organisationspsykologi
Aggressivt beteende i arbetslivet
Närliggande begrepp inom socialpsykologi
Social Pain teorin


Dag 2: Metod
Narrativa intervjuer som forskningsmetod
Människors berättelser
Rollspel - narrativa intervjuer
Att tolka och transkribera berättelser i sitt sammanhang
Etik i utredningsförfarandet


Dag 3: Analys och bedömning
Vem berättar vad och varför? - trovärdighet, sammanhang och lidande
Konflikt, aggressivt beteende eller kränkande särbehandling?
OSA - organisatoriskt och social arbetsmiljö - risk och skyddsområde
Identifiera krisreaktioner, stress och signaler på utanförskap
Case
Workshop
Handledning på egen utredning


Dag 4: Rapport och redovisning
Hur skriva en rapport utifrån KAKS®
Utredningsprocessen och återkoppling
Case
Workshop
Handledning på egen utredning