Min avhandlingsresa
Blogg om vad som händer på vägen

I samband med etikkursen som snart avslutas har jag brottats med konfidentialitetsfrågan gällande berättelser. Narrativ metod bygger på berättelser. Ett friläggande av skeende, erfarenheter och privata tankar och känslor. Berättelsers styrka är just som jag ser det, att de går bortom schablonbeskrivningar av eventualiteter, kliver av det...

Etikessä

20.12.2017

Under kursen i etik har det blivit påtagligt att forskningsetik är en sak och forskaretik en annan. Jag håller på med en jämförelse mellan 2 olika avhandlingar vilket är en examinationsuppgift för kursen. Forskarna har helt olika förhållningssätt till etik både formellt men också moraliskt. I den ena avhandlingen som handlar om ledarskap inom...

Sociolog och professor Karin Barron som undervisar på kursen i forskningsetik, tog upp på en föreläsning problemet med att vi i forskningens namn ofta gör oss skyldiga till att objektifiera människor. Det är ju inte alltid som det reflekteras över att s.k. objektiv forskning faktiskt förutsätter ett objektifierande, eller hur? Och hur påverkas...

Första anmälan till deltagande i mobbningskonferens och då i Frankrike. I juni håller International Conference on Bullying and Harassment sin 11.e konferens och denna gång blir det i Bordeaux. Om mitt bidrag kommer med är förstås fortfarande osäkert men eventuellt kommer jag då att tillsammans med en kollega att åka ner och delta. Årets konferens...

The Dark Triad

28.11.2017

Magnus Lindén, lektor i psykologi på LU forskar om begreppet The Dark Triad, vilket innebär en kombination av narcissism, psykopati och macciavellism. En otvetydigt obehaglig kombination. Lindén har forskat kring kärnan i den här typen av personlighetsdrag. En grandios självbild, känslokyla och hög grad av förmåga att manipulera och nå egen...

Jag går just nu en kurs i forskningsetik i Social Arbete på GU. Vi läser bl a det idéhistorikern Karin Johannisson skriver om hur begreppet folkhälsa myntades på 1930-talet i Sverige. Hennes skarpa analys gör sammanhanget väldigt tydligt hur det var här som grundläggande värderingar om vad som är hälsosamt, sunt och eftersträvansvärt och vad som...

Man har identifierat ett område i hjärnan som är underliggande för att producera smärtsignaler i samband med skada. Skadan kan antingen ha sin grund i en fysisk skada eller en social skada, det vill säg social pain. Området som aktiveras och är grunden till Pain Overlap Theory (Eisenberger & Lieberman 2004) är: dACC - dorsal anterior cingulate...

Avvisande är ett kapitel i min nuvarande "husbibel" - The Social Outcast (red) Williams et al*. Varieties of Interpersonal Rejektion, av Mark R. Leary, en socialpsykolog och ledande forskare på just avvisning. Här gör han en jämförelse mellan olika begrepp som är relaterade till detta med avvisning och det finns många skäl till att intressera sig...

I samband med de nya föreskrifterna från AV förra året: AFS:2015:4, så vidgades definitionen av kränkande särbehandling på ett sätt som frångår hur man i forskning definierar mobbning. Det som saknas i den nya definitionen är både att fenomenet ska vara fientliga handlingar riktat mot någon systematiskt över tid och att det också ska innebära...

Hjärnresa

11.11.2017

Språkresa kunde vara en annan titel för det är ganska mycket det det blir tal om. Begrepp och definitioner. men också narrationer. För om någon nu skulle bli förvånad, så kommer mitt projekt att baseras på narrativ metod. Intervjuer, dokument, loggböcker och vad som nu kan visa sig vara av värde. Jag ska senare berätta om hur det kom sig...